ผู้อำนวยการโรงเรียน

008-amnat

นายอำนาจ ชีวังกูล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

Links

        appeal

        moe

        oit

        marijuana

Links กลุ่มงาน

     ga-01

        i1

        b1

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น คลิก

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ คลิก

webboard

Web Board คลิก

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ครูชัยราวี ลาผม (คลิก)

 

>> ครูภัทธิยา การมาสม (คลิก)

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

>> ครูกิตติ โสภาที (คลิก)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

>> ครูศิริพร จำปา (คลิก)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

S  8323075 1-01

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกnew

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

t1t2

t3t4

t5

 
   
   
haveAjob  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NoGiftPolicy66

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

EIT1 2023TBW

EIT2 2023TBW

IIT2003TBW

สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

aaaa

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม เจอหน้ายิ้มทักทาย สวัสดี บนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร คือ RS.B. ( R : Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : Success = ความสำเร็จ และ B : believe = ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ )

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ ชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการประชุมฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารกลุ่มต่าง ๆ ทุกวันอังคาร ประชุมครูเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน

2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน เพื่อส่งข่าวเปิดโอกาสในการสื่อสารและแสดงความความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว

3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร

4. ทำงานแบบพี่สอนน้อง

5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- กิจกรรมดี มีความเป็นไทย

- มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดี

 - มีความสุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ ทักทายระหว่างบุคลากร ทั้งครูและนักเรียน

6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

- แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ - แต่งกายชุดกิจกรรมโรงรียนทุกวันพุธ

- แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันศุกร์

- แต่งการสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ

- ระบบอาวุโส น้องทำความเคารพรุ่นพี่

- การเยี่ยมเยือนลบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆของครอบครัวบุคลากร

- การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

7. สายใยผูกพันของครู สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

แผนการเรียน ม.ปลาย 

โบรชัวร์กิจกรรม

page66-012    page66-011    page66-009    page66-008                                                                                                                                                  

รูปภาพเพิ่มเติม