เจ้าหน้าที่

นางรัตนา  กันทา

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4

     

นายพร  จับกลาง

พนักงานขับรถ

         

001

นายบุญเสริม โพธิ์งาม 

ลูกจ้างชั่วคราว

     

 

นางสาวทิพยวัลย์  จินะไชย

ลูกจ้างชั่วคราว

   

 

   
 female

นางสาวยุพา เขื่อนแก้ว 

ลูกจ้างชั่วคราว