ทำเนียบผู้บริหาร

tbw

1.  นายเจริญ     ทั่งทอง                          ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2527 - 2531

2.  นายบัว     จินดาศรี                            ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2531 - 2532

3.  นายถาวร     อุดมสุข                          ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2532 - 2535

4.  นายประมวญ     บุญญพาพงษ์              ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2525 - 2536

5.  นายชวาล     ศรีพลอย                        ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2536 - 2540

6.  นายสิรัตน์     สุทธิดารา                       ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2540 - 2541

7.  นางอัสนี     ณ ระนอง                         ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2541 - 2542

8.  นางรังสิมา     เจริญศิริ                        ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2542 - 2544

9. นายสมเกียรติ     เจริญฉิม                    ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2544 - 2548

10. นายจีระศักดิ์     จันทุดม                     ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2549 - 2550

11. นางจิรา     อ่อนไสว                          ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2550 - 2551

12. นายประเสริฐ     ผุดผ่อง                     ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2551 - 2554

13. นายธวัชชัย     ชัยเพชระกุล                ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2554 - 2557

14. ดร.มนพมนตรี  สกลศิลป์ศิริ                 ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2557 - 2559

15. นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ                  ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2559 - 2562

16. นายชนินทร์  คะอังกุ                          ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2562 - 2564

17. ดร.กำพล  วิลยาลัย                           ผู้อำนวยการโรงเรียน      พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน