ผู้บริหารสถานศึกษา

   

008-amnat

   
  

 นายอำนาจ ชีวังกูล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม ราชวินิต รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

โทร. 0918870036

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2565 จนถึงปัจจุบัน  

   

 

   
wanida   

 

  Health-002-tawan 

นางวนิดา  เมตตาปก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร. 0892049348

 

 

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร. 0817922556