โครงสร้างการบริหาร

 

             โครงสร้างการบริหาร          
                     
          008-amnat          
   

นายอำนาจ ชีวังกูล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   

   
                     

Foreing-001-wanida
             
Health-002-tawan
         
Career-002-prasit
               
Sceince-003niyom

นางวนิดา  เมตตาปก

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

         

นางประสิทธิ์ เมืองชมภู

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายนิยม ยอดแสวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

                     
stuck