ผู้อำนวยการโรงเรียน

 kampol

ดร.กำพล  วิลยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

Links

        appeal

        moe

        oit

        marijuana

Links กลุ่มงาน

     ga-01

        i1

        b1

รับ-ส่ง อีเมล์

E-Mail

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ คลิก

webboard

Web Board คลิก

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น คลิก

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ครูชัยราวี ลาผม (คลิก)

 

>> ครูภัทธิยา การมาสม (คลิก)

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

>> ครูกิตติ โสภาที (คลิก)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

>> ครูศิริพร จำปา (คลิก)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครนักเรียน

   
sign-up-icon256x256-149  
การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 new
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
sign-up-icon256x256-149  
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 new
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
sign-up-icon256x256-149  
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม) new
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
sign-up-icon256x256-149  
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม) new 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  sign-up-icon256x256-149   
 รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2567 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
AnnounceIcon  

แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (เพิ่มเติม) ประจำโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ new

 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AnnounceIcon  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 new
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AnnounceIcon   
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   AnnounceIcon  
ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Top_News

crafts banner71-01-01
 
ITA2566  
   
SchoolOfHappiness  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

aaaa

 

รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

progressiveplan Page 2

progressiveplan Page 3

progressiveplan Page 4

progressiveplan Page 4

progressiveplan Page 5

progressiveplan Page 6

page1 resize