กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

- พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562