การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

a1

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

NoGiftPolicy66

 

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับคัดเลือกบุคคลรางวัล "10,000 คุรุชนคนคุณธรรม" ระดับ "ดีมาก"

t1

t2

t3

t4

t5

 

แสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

EIT1-2023TBW-01

EIT2-2023TBW-01