หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (คลิก)

personrules Page 1

personrules Page 2

 

รายละเอียดในการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในการป้องกันยุติการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและเสริมทักษะการใช้คำปรึกษาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชิน โสภณพานิช ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 1 สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1  ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม  2566 ณ โรงแรมดิ วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี
  4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

p66-1

p66-2

S  12017726

355838774 6223293701039864 6714371928244129745 n