ผู้บริหารสถานศึกษา

   

002-nongnuch

   
  

 นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

  
   

 

   
  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา

รับผิดชอบกลุ่มบริหาร วิชาการและทั่วไป

โทรศัพท์ 091-8068822 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

  
         
Foreing-001-wanida   

 

  Health-002-tawan 
 

นางวนิดา  เมตตาปก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 089-204-9348

 

 

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 081-792-2556