โครงสร้างการบริหาร

 

                                        โครงสร้างสถานศึกษา    
         
                     
           001-chanin-3          
         

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
         

 

         
           002-nongnuch          
         

 

นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

         
                     

Foreing-001-wanida
             
Health-002-tawan
         
Career-002-prasit
               
Sceince-003niyom

นางวนิดา  เมตตาปก

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

         

นางประสิทธิ์ เมืองชมภู

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายนิยม ยอดแสวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

                     
stuck