การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ (เพิ่มเติม)

   วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม “การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ (เพิ่มเติม)" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชมรมนาฏศิลป์ไทย ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานปฏิบัติท่ารำ และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม

img099

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)