การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน

   วันนอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม “การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน” รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานปฏิบัติท่ารำ เพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม

632675

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)