กิจกรรมแนะนำแนวทางการทำแฟ้มสะสมงาน (Port folio)

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ โดย นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ  นางวนิดา เมตตาปก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางหงษ์ฟ้า พานแก้ว หัวหน้างานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะนำแนวทางการทำแฟ้มสะสมงาน (Port folio) เพื่อใช้สำหรับการยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จีนเจษฎากร คูชลธารา นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องพลารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

400136

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)