การติดตามการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ เป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบนโยบายให้กลุ่มบริหารวิชาการติดตามการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ เป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา และเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมอบหมายให้นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว

389105 resize

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )