การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการติดตามกลุ่มที่ 3 นำโดย นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม นายณัฐเมธร์ ดุลคณิต ศึกษานิเทศน์ ประจำกลุ่มที่ 4 และ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในการติดตามครั้งนี้คณะกรรมการได้ชื่นชมและให้กำลังใจ รวมทั้งเติมเต็มจุดที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษาต่อไป

img00 34 resize

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)