บทเรียนออนไลน์
นางสาวศิริพร จำปา


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ประวัติศาสตร์ ม.5/1 คลิก
2 ประวัติศาสตร์ ม.5/2 คลิก
3 ประวัติศาสตร์ ม.5/3 คลิก
4 ประวัติศาสตร์ ม.5/4 คลิก
5 ประวัติศาสตร์ ม.5/5 คลิก
6 โลกศึกษา ม.6/2 คลิก
7 โลกศึกษา ม.6/3 คลิก
8 โลกศึกษา ม.6/4 คลิก
9 โลกศึกษา ม.6/5 คลิก