รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรักษาศีล 5

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรักษาศีล 5 และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาตามหลักพุทธธรรรม ของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ วัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

S  20987914    

ดูภาพเพิ่มเติม>>รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรักษาศีล 5