เข้าค่ายสันติวิธีและผู้นำอนุรักษ์ธรรมชาติ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำนักเรียนเข้าค่ายสันติวิธีและผู้นำอนุรักษ์ธรรมชาติ   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแบบสันติวิธี มีทักษะในการทำงาน มีภาวะผู้นำ  กล้าตัดสินใจ  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

IMG 8641 resize

ดูภาพเพิ่มเติม>>ข้าค่ายสันติวิธีและผู้นำอนุรักษ์ธรรมชาติ