ปิยชนน์ คนการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ