เจ้าหน้าที่

นางรัตนา  กันทา

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

 

นายบุญเสริม  โพธิ์งาม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 

นายมนัส  นิลโพธิ์ทอง

พนักงานบริการ

         

 

นายพร  จับกลาง

พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

นายธนน  ตรีชัยวนิช

พนักงานบริการ

         

นางปราณี  เกิดนิยม 

ลูกจ้างชั่วคราว

     

 

นางสาวทิพยวัลย์  จินะไชย

ลูกจ้างชั่วคราว