กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางวนิดา   เมตตาปก

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวภัทรพิชญ์นันท์   สถาปิตานนท์

ครู คศ.3

 

นางวิภา   วัฒนเธียร

ครู คศ.3

 

นางสาวสุภาภรณ์   วงศ์ใหญ่

ครู คศ.3

         

 

   

นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว

ครู คศ.1

   
         
 

Foreing-023-suputtra

นางสาวสุภัทรา สองประสมค์

ครูอัตราจ้าง

 

 

Foreing-022-shu

Mr.Shu Zhongman

ครูต่างชาติ

   

Foreing-024-alester

Mr"Alester Eumer Manzano Minimo

ครูต่างชาติ