กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางวนิดา   เมตตาปก

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวภัทรพิชญ์นันท์   สถาปิตานนท์

ครู คศ.3

 

นางวิภา   วัฒนเธียร

ครู คศ.3

 

นางสาวสุภาภรณ์   วงศ์ใหญ่

ครู คศ.3

         

 

   

นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว

ครู คศ.1