กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

นางสาวศิริพร   จำปา

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   

 

         

นางสาวณัฐวรรณ  เสตะกลัมพ์

ครู คศ.3

 

นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว

ครู คศ.2

 

 

นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ

ครู คศ.1

 

         

 

   

นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์

ครู คศ.1

 

 

         
   

นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา

ครูอัตราจ้าง