กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
 

 

 

 

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.3

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

นางสาวสุดากุล   จินตนา

ครู คศ.3

 
       

นางสาววัลฒนา   ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.2

 

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

ครู คศ.2

 

Since-010-sirinapa

นางศิรินนภา  พรนภดล

ครู คศ.2

         
   

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.1