กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
 

 

 

 

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.3

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

นางสาวสุดากุล   จินตนา

ครู คศ.3

 
       

นางสาววัลฒนา   ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.2

     

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

ครู คศ.2

         

นางศิรินนภา  พรนภดล

ครู คศ.2

     

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.1